Mám podaný návrh na oddlužení, co bude následovat?

Mám podaný návrh na oddlužení, co bude následovat?

Dostat se do finanční krize není až tak těžké, jak se na první pohled může zdát. A naopak najít cestu ven, je mnohdy velmi obtížné. Dlužíte-li všude, kam se podíváte, vyhlášení osobního bankrotu a procesu oddlužení se s největší pravděpodobností nevyhnete. Mnoho dlužníků si myslí, že podáním návrhu na povolení oddlužení na soud mají po problémech. Ale není tomu tak.

Z pohledu soudu je totiž podání takového návrhu úplným začátkem poměrně náročného procesu, který obsahuje spoustu úkonů a závazných pokynů, a to jak pro insolvenční soud, tak pro dlužníka.

Stanovené náležitosti návrhu na povolení oddlužení

Návrh na povolení oddlužení musí být předložen na přesně daném formuláři a skládá se ze dvou návrhů – a to jsou návrh na zahájení insolvenčního řízení a návrh na přesné řešení dlužníkova oddlužení.

Každý návrh na povolení oddlužení musí obsahovat mimo jiné tyto údaje:

  • Označení insolvenčního soudu, ke kterému je návrh předkládán.
  • Údaje o dlužníkovi, který návrh podává.
  • Informace o příjmech dlužníka v posledních 3 letech.
  • Informace o předpokládaných příjmech dlužníka v dalších 5 letech.
  • Seznam majetku a seznam závazků dlužníka.
  • Označení dlužníka a osob, které jsou za něj oprávněny jednat.
  • Datum a podpis dlužníka

Soud musí zahájit ve lhůtě dvou hodin od obdržení návrhu insolvenční řízení a informaci o zahájení řízení uveřejnit v insolvenčním rejstříku. Poté začne soud posuzovat podaný návrh z hlediska kompletnosti a oprávněnosti. Je-li zjištěno, že návrh neobsahuje povinné náležitosti, vyzve soud dlužníka k doplnění. Dále soud posuzuje, zda popsaná situace dlužníka splňuje podmínky pro povolení oddlužení.

Co když nejsou splněny podmínky pro povolení oddlužení?

Zde může přijít podstatná komplikace, a to když soud z podaného návrhu sice zjistí úpadek dlužníka, ale současně shledá, že dlužník nesplňuje podmínky pro povolení oddlužení. Takovýto případ musí soud dále řešit, neboť byl zjištěn úpadek dlužníka. A jediným řešením je v tomto případě konkurs. Soud uloží dlužníkovi povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení v horní hranici 50 000 Kč. Dlužník si musí v tomto případě důkladně promyslet, zda je pro něj případný konkurs přínosný či tomu tak není. Pokud se rozhodne tuto zálohu neuhradit, dojde ihned k zastavení tohoto insolvenčního řízení.

Pokud soud naopak zjistí, že všechny stanovené podmínky pro povolení oddlužení jsou splněny, vydá rozhodnutí o povolení oddlužení. Pro vydání rozhodnutí nemá stanovenu žádnou lhůtu. Rozhodnutí o povolení oddlužení se zveřejní v insolvenčním rejstříku, čímž nastává jeho účinnost.

Postup po schválení oddlužení

Oddlužení musí schválit soud

Rozhodnutím o povolení oddlužení soud prohlásí, že byl zjištěn úpadek dlužníka, který je možno řešit oddlužením. V rozhodnutí je mimo jiné stanoven insolvenční správce a uvedena záloha na jeho odměnu. Insolvenční správce musí v prvním kroku zjistit přesný majetek a závazky dlužníka. Poté se správce obrátí na věřitele, aby ve lhůtě 30 dnů řádně uplatnili své pohledávky vůči dlužníkovi. Nepřihlášené pohledávky do stanoveného termínu již nemohou být nikdy uspokojeny, a to ani po ukončení insolvenčního řízení!

Dále insolvenční správce pozve věřitele na schůzi věřitelů, kde bude mimo jiné rozhodnuto, která ze dvou forem oddlužení, bude provedena. Zda to bude zpeněžení majetkové podstaty dlužníka nebo plnění splátkového kalendáře, který je dlužníkem standardně dodržován po dobu pěti let. V této době jsou postupně uspokojovány pohledávky všech přihlášených věřitelů.

Mírnější podmínky oddlužení pro ohrožené skupiny ale i pro lidi s vyššími příjmy

Mírnější podmínky oddlužení pro ohrožené skupiny ale i pro lidi s vyššími příjmy

Mírnější podmínky oddlužení pro ohrožené skupiny ale i pro lidi s vyššími příjmy

Přejít na článek
Jak na výběr poskytovatele oddlužení?

Jak na výběr poskytovatele oddlužení?

Jak na výběr poskytovatele oddlužení?

Přejít na článek
6 nejčastějších dotazů k oddlužení

6 nejčastějších dotazů k oddlužení

Pomůže mi oddlužení zachránit můj dům/byt ve kterém bydlím?

Přejít na článek
Proč podat návrh co nejdříve?

Proč podat návrh co nejdříve?

Víte, že usnesením o úpadku přestávají narůstat úroky z prodlení, smluvní pokuty a další příslušenství

Přejít na článek
Budoucí změny v oddlužení

Budoucí změny v oddlužení

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán se rozhodl regulovat tzv. business s chudobou.

Přejít na článek
10 rad, jak ušetřit

10 rad, jak ušetřit

Jste v insolvenci, splácíte své dluhy a snažíte se šetřit každou korunu? Jste sice klidnější, že vám u dveří každou chvíli nezazvoní vymahač dluhů či exekutor, ale doslova třete bídu z nouzí a musíte počítat každou korunu, abyste vyšli do další výplaty?

Přejít na článek
Společné oddlužení manželů

Společné oddlužení manželů

Institut společného oddlužení manželů nebyl až do ledna 2014 ukotven v zákoně. Osobní bankrot (neboli oddlužení) mohli tedy manželé do té doby vyhlásit jednotlivě jen každý sám za sebe.

Přejít na článek
Role insolvenčního správce

Role insolvenčního správce

Pokud máte dluhy a chcete zažádat o oddlužení (tzv. osobní bankrot), určitě se setkáte s termínem insolvenční správce. Jestliže Vaše žádost o oddlužení bude schválena, insolvenční soud Vám takového správce přidělí.

Přejít na článek
Pozor na podvodné půjčky, aneb jak poznat lichvu

Pozor na podvodné půjčky, aneb jak poznat lichvu

Lichva znamená půjčování peněz za nepřiměřeně vysoké úroky. Rychlé půjčky se tak mohou protáhnout na roky placení neúměrných úroků. V horším případě pak mohou skončit i ztrátou majetku.

Přejít na článek
Jsem v insolvenci a chci se nechat rozvést

Jsem v insolvenci a chci se nechat rozvést

Máte s manželem problémy se splácením svých dluhů a zároveň se chcete nechat rozvést? I na tuto těžkou životní situaci pamatovala novela insolvenčního zákona platná od 1. ledna 2014. Vysvětlíme si řešení této situace postupně.

Přejít na článek

© 2023 - Všechna práva vyhrazena

Nahoru
Nahrávám