Zajištěný a nezajištěný věřitel – důležité pojmy při oddlužení

Zajištěný a nezajištěný věřitel – důležité pojmy při oddlužení

Pokud pro dlužníka není jiné cesty ven z dluhové pasti než vyhlášení osobního bankrotu – tzn. podání žádosti o povolení oddlužení, musí tento dlužník určit a specifikovat všechny své věřitele. Zároveň je musí umět rozdělit na věřitele zajištěné a nezajištěné.

Pokud tyto informace neuvede dlužník ve své žádosti o oddlužení správně, může to vést k protahování jejího povolení, popř. k jejímu úplnému zamítnutí. Většina lidí se v těchto pojmech ztrácí, považujeme tedy za nezbytné tyto důležité termíny vysvětlit.

Rozdíl mezi zajištěným a nezajištěným věřitelem

Zajištěný věřitel je dle insolvenčního zákona takový věřitel, který má svou pohledávku zajištěnu prostřednictvím věci či práva z majetku dlužníka. Jen tak je jeho závazek závazkem zajištěným. Například, pokud si vzal dlužník bankovní hypotéku či úvěr na kupovanou nemovitost, má dotyčná bankovní společnost svou pohledávku zajištěnu zástavním právem na danou nemovitost.

Nezajištěný věřitel je pak ten, který nemá svou pohledávku zajištěnou nějakou formou zástavy (věci či práva z majetku dlužníka). Jedná se především o zajištění v podobě dokladování dostatečného příjmu, ručitelem apod.

Správné rozlišení věřitelů a jejich pohledávek na zajištěné a nezajištěné je zásadní pro případné povolení žádosti dlužníka o oddlužení. Tato žádost je schválena pouze tehdy, pokud z ní jasně vyplývá, že dlužník v oddlužení uhradí nezajištěným věřitelům alespoň 30% z jejich závazků. Jinak by byla žádost o oddlužení zamítnuta pro nedostatek majetku či příjmů dlužníka a následoval by konkurs.

Zajišťovací instituty

Zákony

Insolvenční zákon přesně vyjmenovává a specifikuje, jaké právní instituty jsou považovány za zajišťovací. Zajištění, která nejsou v zákoně výslovně uvedena, nejsou tedy považována za právní instituty. Zajišťovacími instituty dle zákona jsou tedy: zástavní právo, zadržovací právo, omezení převodu nemovitosti, zajišťovací převod práva a postoupení pohledávky k zajištění. V následujícím textu si tyto pojmy stručně vysvětlíme.

Zástavní právo smluvní

Nejčastějším zajišťovacím institutem je smluvní zástavní právo. Jako zástava může sloužit jakákoli věc (z majetku dlužníka) – movitá i nemovitá, hmotná i nehmotná – s níž lze obchodovat a která je pro zástavního věřitele zhodnotitelná. Zástavou tak může být třeba nemovitost, pozemek, automobil, ale též doménové jméno, zaknihovaná akcie nebo ochranná známka. Ale pozor - o zajištění by nešlo v případě, kdy by zástavní právo sice bylo zřízeno pro věřitele, ale předmětem zajištění by byla nemovitost ve vlastnictví jiné osoby (ne dlužníka). V tomto případě by se jednalo o nezajištěnou pohledávku.

Zadržovací právo

Zadržovací právo slouží k zajištění pohledávky tak, že věřiteli umožňuje, aby si ponechal cizí movitou věc, kterou by jinak byl povinen dlužníku vydat, a aby dosáhl uspokojení své pohledávky z výtěžku prodeje nebo jiného zpeněžení této zadržené věci. Tzn. věřitel, který je povinen vydat cizí movitou věc (např. nějaký předmět), kterou má u sebe, ji může zadržet k zajištění své pohledávky, kterou má proti osobě, jíž by jinak byl povinen věc vydat.

Omezení vlastnického práva k nemovitosti

Čím dál méně se pro zajištění pohledávky využívá institut omezení vlastnického práva k nemovitosti. Tento institut je jakýmsi předchůdcem zástavního práva s obdobnými účinky, je využíván pouze u nemovitostí a je uveden na listu vlastnictví k dané nemovitosti.

Zajišťovací převod práva

Podstatou je převod práva dlužníka ve prospěch věřitele k zajištění pohledávky věřitele. Převedené právo musí mít majetkovou hodnotu. Zajišťovací převod práva musí být proveden na základě písemné smlouvy mezi dlužníkem a věřitelem. V případě nesplnění daných závazků pozbude dlužník vlastnické právo k předmětu zajištění a věřitel s tímto předmětem může dále volně nakládat. Zajišťovací převod práva je v praxi nejčastěji využíván k zajištění závazků u úvěrů na auta a jiné movité věci.

Postoupení pohledávky

Při postoupení pohledávky dochází ke změně v osobě věřitele. Zajištění postoupením pohledávky je obdobným institutem jako zajišťovací převod práva, u kterého je předmětem převodu pohledávka, ale s tím rozdílem, že může být použita nejen pohledávka dlužníka, ale také pohledávka třetí osoby, která je ochotna zajistit závazek dlužníka. Pohledávka, která má sloužit k zajištění pohledávky věřitele, musí být převoditelná. V písemné smlouvě je třeba sjednat závazek věřitele ke zpětnému postoupení pohledávky, jestliže zajištěný závazek bude splněn.

Mírnější podmínky oddlužení pro ohrožené skupiny ale i pro lidi s vyššími příjmy

Mírnější podmínky oddlužení pro ohrožené skupiny ale i pro lidi s vyššími příjmy

Mírnější podmínky oddlužení pro ohrožené skupiny ale i pro lidi s vyššími příjmy

Přejít na článek
Jak na výběr poskytovatele oddlužení?

Jak na výběr poskytovatele oddlužení?

Jak na výběr poskytovatele oddlužení?

Přejít na článek
6 nejčastějších dotazů k oddlužení

6 nejčastějších dotazů k oddlužení

Pomůže mi oddlužení zachránit můj dům/byt ve kterém bydlím?

Přejít na článek
Proč podat návrh co nejdříve?

Proč podat návrh co nejdříve?

Víte, že usnesením o úpadku přestávají narůstat úroky z prodlení, smluvní pokuty a další příslušenství

Přejít na článek
Budoucí změny v oddlužení

Budoucí změny v oddlužení

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán se rozhodl regulovat tzv. business s chudobou.

Přejít na článek
10 rad, jak ušetřit

10 rad, jak ušetřit

Jste v insolvenci, splácíte své dluhy a snažíte se šetřit každou korunu? Jste sice klidnější, že vám u dveří každou chvíli nezazvoní vymahač dluhů či exekutor, ale doslova třete bídu z nouzí a musíte počítat každou korunu, abyste vyšli do další výplaty?

Přejít na článek
Společné oddlužení manželů

Společné oddlužení manželů

Institut společného oddlužení manželů nebyl až do ledna 2014 ukotven v zákoně. Osobní bankrot (neboli oddlužení) mohli tedy manželé do té doby vyhlásit jednotlivě jen každý sám za sebe.

Přejít na článek
Role insolvenčního správce

Role insolvenčního správce

Pokud máte dluhy a chcete zažádat o oddlužení (tzv. osobní bankrot), určitě se setkáte s termínem insolvenční správce. Jestliže Vaše žádost o oddlužení bude schválena, insolvenční soud Vám takového správce přidělí.

Přejít na článek
Pozor na podvodné půjčky, aneb jak poznat lichvu

Pozor na podvodné půjčky, aneb jak poznat lichvu

Lichva znamená půjčování peněz za nepřiměřeně vysoké úroky. Rychlé půjčky se tak mohou protáhnout na roky placení neúměrných úroků. V horším případě pak mohou skončit i ztrátou majetku.

Přejít na článek
Mám podaný návrh na oddlužení, co bude následovat?

Mám podaný návrh na oddlužení, co bude následovat?

Dostat se do finanční krize není až tak těžké, jak se na první pohled může zdát. A naopak najít cestu ven, je mnohdy velmi obtížné. Dlužíte-li všude, kam se podíváte, vyhlášení osobního bankrotu se s největší pravděpodobností nevyhnete.

Přejít na článek

© 2023 - Všechna práva vyhrazena

Nahoru
Nahrávám